Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de “WSV de Vlietstreek” op 28 november 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering die op 28 november 2019 a.s. om 20.00 zal aanvangen in ons clubhuis de  “Bever”.

De agenda ziet er als volgt uit:

Agenda

1.   Opening;

2.   Mededelingen

3.   Vaststellen agenda;

4.   Correspondentie

5.   Notulen Algemene ledenvergadering van mei 2019 

6.   Bestuurszaken:

7.   Beleidsvoornemens

8.   Commissies activiteiten;

9.   Voorstellen nieuw lid;

10. Rondvraag

11. Sluiting

Geef een reactie