Bestuursreglement voor Clubschip

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBSCHIP

Preambule

In overweging nemende- dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
– dat in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine (hierna clubschip genoemd) in eigen beheer en aangesloten bij een erkende sportbond;
– dat een clubschip met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
– dat een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in een clubschip waarborgen;
– dat in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
– dat het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie de Belastingdienst kunnen overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;
heeft het bestuur het volgende bestuursreglement voor het Clubschip vastgesteld en doen bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging.

bestuursreglement